Notícies

Titular notícies

Obertes les subvencions pels EMAS al 2020!

Dijous 18 Juny 2020

La Generalitat de Catalunya obre ajuts per la implantació o renovació d'EMAS

El DOGC ha publicat avui, dijous 18 de juny del 2020, una convocatòria de subvencions per a les organitzacions EMAS. 

ACCEDIR A LA RESOLUCIÓ

D'acord amb la convocatòria, es podran acollir les organitzacions que hagin implantat i verificat, per primera vegada, o renovat el seu sistema de gestió ambiental EMAS, durant el període comprès entre dia següent al dia de tancament del termini de presentació de sol·licituds de l’anterior convocatòria (2 de juliol de 2019) i el dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria (20 de juliol de 2020). Això vol dir que es poden acollir a la convocatòria aquelles organitzacions que la seva Declaració Ambiental, corresponent a l’auditoria de la primera implantació o de renovació de l'EMAS, hagi estat validada per l’entitat de verificació i porti una data que estigui compresa entre el 2 de juliol de 2019 i el 20 de juliol de 2020 (data en que finalitza el període de sol·licitud de l’ajut).

En concret, són objecte de la subvenció:

 
  • La implantació, amb personal propi o extern, d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (en endavant, Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.
  • La renovació del registre EMAS, d'acord amb l'article 6.1 del Reglament EMAS. 
No es poden acollir a la subvenció les organitzacions que hagin validat la declaració Ambiental durant les auditories de seguiment de l'EMAS.
El termini per presentar les sol·licituds és des del 19 de juny fins el 20 de juliol de 2020, inclòs. 


ACCEDIR A LA SOL·LICITUD DE L'AJUT 
 
Aquest tràmit és electrònic en la seva totalitat com l’any passat, pel que l'administració no acceptarà sol·licituds en format paper.
  

Recordeu, tanmateix que aquestes ajudes es troben emmarcades en l'impuls de l'EMAS per part de les administracions i que des del Club col·laborem amb l'administració catalana en el marc del projecte europeu ENHANCE per desenvolupar noves accions de suport als EMAS entre les que destaquen:
 
  • Reducció en la freqüència d’inspeccions per a empreses EMAS incloses en el Pla d’Inspecció ambiental integrada de Catalunya.
  • Increment de les bonificacions per a empreses EMAS, en les taxes associades als procediments d’atorgament d’autorització́ ambiental, i determinació d’una nova bonificació en les taxes per a la realització de visites d’inspecció i elaboració de l’informe per activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental.
  • Consideració de l’EMAS com a puntuació addicional dins del criteri “Comportament ambiental de les empreses”, en les línies de subvencions de l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC), per a projectes de foment de l’economia circular, amb l’objectiu de impulsar projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials. A més, l’ARC ha considerat l’EMAS en les línies de subvencions de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals i projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.
  • Accions per a la promoció de l’EMAS en els processos de contractació pública.
Així mateix, recordeu podeu accedir a tots els avantatges de la campanya @clubema #Actua #SuportEmpreses2020 i formar-vos e informar-vos en molts dels aspectes que envolten la vostra gestió ambiental. I, recordeu, #TotAniràBé #CaminantJunts

ACCEDEIX A TOTA LA INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA



Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Comparteix